Kodeks etyczny

W trosce o dobro klienta Prestige Ventures będzie wykonywać usługi w sposób profesjonalny, zapewniający bezstronność i uczciwość oraz dostęp do niezbędnych informacji.

Fakt, że diamenty zostały sztucznie nasycone obcą substancją, są powlekane, czy też w całości lub częściowo syntetyczne, lub zostały poddane obróbce za pomocą promieniowania, musi zostać ujawniony w formie pisemnej;

Mimo, że wiercenie laserowe jest dopuszczalnym trwałym procesem wykorzystywanym do cięcia i szlifowania diamentów oraz nie wprowadza do nich obcej substancji lub w inny sposób nie wpływa na ich integralność, proces ten wymaga ujawnienia na piśmie, gdy są one oferowane na sprzedaż;

Jeśli diament został przetworzony w celu zmiany lub wzmocnienia jego barwy (np. przez przetwarzanie HPHT, sztuczne naświetlanie lub wyżarzanie) lub podlegał obróbce innej niż ogólnie przyjęte procedury szlifowania i polerowania, fakt ten musi być ujawniony na piśmie, gdy diament ten zostaje oferowany na sprzedaż lub przedstawiony do certyfikacji;

Usunięcie wygrawerowanej inskrypcji, która identyfikuje diament jako poddany obróbce lub przetworzeniu, jak opisano wyżej, zostanie uznane za zwodnicze praktykę zwodniczą. Prestige Ventures nie tylko nie zamierza stosować tego rodzaju praktyk, lecz również zobowiązuje się przypadki ich stosowania zgłaszać odpowiednim organom;

Prestige Ventures musi w pełni ujawnić wszystkie informacje na temat produktów, które sprzedają, jeżeli takie informacje mogą mieć wpływ na wartość produktu podczas odsprzedaży. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do produktów po obróbce, syntetycznych, wzmocnionych lub imitacji. Wprowadzanie w błąd jest niedozwolone i wymagana jest pełna pisemna jawność dotycząca produktów;

Prestige Ventures codziennie sprawdza zamówienia i certyfikaty z poprzedniego dnia i ujawnia w formie pisemnej wszelkie formy obróbki, wzmocnienia lub przetwarzania. Ponadto Prestige Ventures będzie doradzać, aby anulować sprzedaż jakiegokolwiek wzmocnionego lub obrabianego diamentu, jako że takowe nie są traktowane jako diamenty na poziomie inwestycyjnym.

Prestige Ventures oferuje i świadczy usługi w sposób rzetelny, bezstronny i niepodporządkowany osobistym korzyściom, dlatego jest darzone zaufaniem przez swoich klientów.

Prestige Ventures nie ujawni żadnych poufnych informacji o klientach bez wyraźnej zgody ze strony klienta lub dostawcy. W celu skutecznego dostarczenia oferowanych usług oraz ochrony prywatności klienta, Prestige Ventures będzie zapewniać poufność tego rodzaju informacji.

Prestige Ventures będzie utrzymywać jako poufne i nie będzie wykorzystywać do własnych celów, ani bez uprzedniej zgodny ujawniać osobom trzecim (za wyjątkiem swoich profesjonalnych doradców oraz uprawnionych organów państwowych) żadnych niejawnych informacji, chyba, że takie informacje są wiedzą publiczną, są znane danemu podmiotowi w momencie ujawnienia przez Prestige Ventures lub zostały w legalny sposób pozyskane od osób trzecich;

Prestige Ventures powiadomi drugą stronę, jeśli któryś z pracowników firmy dowie się o jakimkolwiek nieuprawnionym ujawnieniu wszelkich informacji poufnych oraz udzieli odpowiedniej pomocy drugiej stronie, przy jej uzasadnionych kosztach, w związku z wszelkim postępowaniem egzekucyjnym, które druga strona może zdecydować się wnieść przeciwko osobie trzeciej.

Osoba jest kompetentna tylko wtedy, gdy osiągnie i utrzymuje odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności, oraz stosuje tę wiedzę skutecznie w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów.

Prestige Ventures zobowiązuj się dostarczać klientom usługi w sposób kompetentny, wykazując i zachowując niezbędną wiedzę i umiejętności, którymi posługują się nasi reprezentanci;

Oprócz przyswajania powszechnego niezbędnego zasobu wiedzy i zdobywania koniecznego doświadczenia, Prestige Ventures zobowiązuje do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

Prestige Ventures będzie dzielić się swoją wiedzą poprzez zapewnienie dostępu do narzędzi edukacyjnych dla klientów i opinii publicznej;

Prestige Ventures będzie na bieżąco publikować neutralne i bezstronne raporty na temat rozwoju przemysłu, aby nasza baza klientów była przez cały czas w pełni poinformowana o branży, rynku i produktach.

Prestige Ventures będzie bezstronne podczas świadczenia usług dla swoich klientów,niezależnie od konkretnej świadczonej usługi lub charakteru działania chroniąc rzetelność swojej pracy oraz unikając podporządkowania swojej oceny, co byłyby sprzeczne z niniejszym Kodeksem.

Prestige Ventures przestrzega, realizuje i stosuje się do Systemu Gwarancji stworzonych przez Światową Radę Diamentów (World Diamond Council – WDC), który został zatwierdzony przez wszystkich członków Procesu Kimberley (Kimberley Process Certification Scheme – KPCS).

W ramach tego systemu, wszyscy kupujący i sprzedający zarówno surowe jak i szlifowane diamenty muszą zamieścić następujące oświadczenie na wszystkich fakturach:

“Diamenty tu zafakturowane zostały zakupione z legalnych źródeł, które nie są zaangażowane w konflikt finansowania i są zgodne z uchwałami ONZ. Sprzedawca niniejszym gwarantuje, że są to diamenty o bezspornym pochodzeniu, na podstawie osobistej wiedzy i / lub pisemnych gwarancji przekazanych przez dostawcę tych diamentów.”

W związku z powyższym, Prestige Ventures przyjęło następujące zasady samoregulacji, w których zobowiązuje się:

Aby handlować tylko z firmami, które zawierają deklaracje gwarancyjne na swoich fakturach;

Aby nie kupować diamentów z podejrzanych źródeł, od nieznanych dostawców lub pochodzących z krajów, które nie wdrożyły Procesu Kimberley;

Aby nie kupować diamentów z jakiegokolwiek źródła, które po prawnie wiążącym procesie, zostało uznane winnym naruszenia przepisów rządowych ograniczających handel spornymi diamentami;

Aby nie kupować diamentów w regionie lub z regionu, który jest przedmiotem oficjalnego zawiadomienia, wskazującego, że sporne diamenty pochodzą z tego regionu lub są w nim dostępne na sprzedaż, chyba że diamenty zostały wywiezione z tego regionu, zgodnie z zasadami KPCS;

Aby świadomie nie kupować, nie sprzedawać ani nie pomagać innym w zakupie lub sprzedaży diamentów o spornym pochodzeniu;

Aby upewnić się, że wszyscy pracownicy firmy, którzy kupują lub sprzedają diamenty w ramach handlu diamentami są dobrze poinformowani o postanowieniach handlowych i przepisach rządowych ograniczających handel spornymi diamentami.

Wszelkie usługi świadczone przez Prestige Ventures będą dostarczone zgodnie z następującymi standardami:

Kierowanie się przede wszystkim dobrem klienta;

Działanie z należytą starannością i w dobrej wierze;

Niewprowadzanie klientów w błąd;

Zapewnienie pełnego i uczciwego ujawnienia wszystkich istotnych faktów.

Prestige Ventures podejmie się uczciwych i etycznych praktyk pracy, w tym:

Traktowania wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością. Żaden pracownik nie może być poddany jakiemukolwiek fizycznemu, seksualnemu, psychicznemu lub werbalnemu molestowaniu lub nadużyciom;

Powstrzymania się od wszelkich form dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na płeć, religię, narodowość, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, poglądy polityczne lub pochodzenie społeczne, czy etniczne;

Zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz, w miarę możliwości, wolnego od niebezpieczeństwa, wypadku, czy szkody dla fizycznego lub emocjonalnego zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników;

Płacenia sprawiedliwego i rozsądnego wynagrodzenia i innych świadczeń, które są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb pracowników;

Przestrzegania sprawiedliwych praktyk pracy.

Wierzymy, że wszyscy pracownicy Prestige Ventures będą:

Kierować się zdrowym rozsądkiem i trzeźwą oceną;

Przestrzegali prawa;

Zapoznają i będą stosować się do Kodeksu Etyki przedsiębiorstwa;

Działać zgodnie z zasadami polityki firmy, które dotyczą ich zachowania i decyzji podjętych w imieniu przedsiębiorstwa;

Brać czynny udział w rozpoznawaniu, zgłaszaniu i rozwiązywaniu zauważonych problemów etycznych.

Popierać i stosować prawa człowieka i moralność w społeczeństwie.

Jednocześnie, w celu stosowania właściwych i etycznych praktyk biznesowych, oczekuje się, że cały personel Prestige Ventures będzie unikać:

Obraźliwego zachowania i mowy;

Wszelkich nieetycznych zachowań wobec współpracowników lub klientów;

Bezpośredniego lub pośredniego udziału w jakiejkolwiek działalności, która jest szkodliwa dla społeczeństwa;

Handlu diamentami o spornym pochodzeniu;

Poddania surowych diamentów nienaturalnym procesom lub świadomego handlu diamentami, które zostały im poddane.

Scroll Up